سال 1399

 • تفسیر مدیریت
 • صورتهای مالی
 • گزارش فعالیت هیئت مدیره
 • کنترل‌‌های داخلی

سال 1400

 • گزارش حسابرسی
 • تفسیر مدیریت
 • گزارش فعالیت هیئت مدیره
 • کنترل‌‌های داخلی

سال 1401

 • تفسیر مدیریت
 • صورتهای مالی
 • گزارش فعالیت هیئت مدیره
 • کنترل‌‌های داخلی
 • زمان‌بندی پرداخت سود سهام

سال 1402

 • تفسیر مدیریت
 • صورتهای مالی
 • گزارش پایداری