• بزرگراه فتح، کیلومتر 2 بزرگراه باغستان
  • Telephone 021-5139
  • فکس 021-65606835
  • Email info@iranyasa.ir
  • 3359761348
  • 13185-1753

مدیریت فروش:

  • Telephone 021-65609100

مرکز تماس و امور ارتباط با مشتریان:

  • Telephone 021-5139