مجمع عمومي عادی سالانه سهامداران شرکت ایران یاسا
نخستین نشست سرپرست شرکت ایران یاسا با مدیران و بازدید از خطوط تولید و انبارها