مناقصه و مزایده

مناقصه 1 ب- 402 مرکز امور مشتریان

مناقصه 1 ب- 402 مرکز امور مشتریان

مناقصه 1 ب- 402 مرکز امور مشتریان

شرکت ایران یاسا تایر و رابر در نظر دارد، جهت استقرار سامانه مرتبط با مرکز امور مشتریان از طریق مناقصه به پیمانکار/مجری واجد شرایط واگذار نماید.

 

 

جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه کلیک فرمائید