مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی شماره پ-1403

مناقصه عمومی شماره پ-1403

شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) در نظر دارد ، تأمین نیروی انسانی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مناقصه عمومی شماره پ-1403