مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی شماره پ-۱۴۰۲_ تامین نیروی انسانی

مناقصه عمومی شماره پ-۱۴۰۲_ تامین نیروی انسانی

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﯾﺎﺳﺎ ﺗﺎﯾﺮ و راﺑﺮ (ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم) در نظر دارد ، تامین نیروی انسانی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واﺟد شرایط واگذاری نماید.

جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه کلیک فرمائید