مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی شماره ب/11 /402_ طراحی ، تامین متریال ، ساخت و احداث یک باب سوله

مناقصه عمومی شماره ب11 /402_ طراحی ، تامین متریال ، ساخت و احداث یک باب سوله

مناقصه عمومی شماره ب/11 /402_ طراحی ، تامین متریال ، ساخت و احداث یک باب سوله

شرکت ایران یاسا تایر و رابر ( سهامی عام ) در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به طراحی ، تامین متریال ، ساخت و احداث یک باب سوله سبک با كاربري انبار به مساحت ١٥٠٠ متر مربع به ابعاد ٥٠* ٣0 اقدام نماید.

جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه کلیک فرمائید