مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی شماره ب /10 /402 – خدمات پیمانکاری پوشش سقف

مناقصه عمومی شماره ب/ 10 /402 : خدمات پیمانکاری پوشش سقف

شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به دریافت خدمات ساختمانی (انجام خدمات پیمانکاری پوشش سقف)  در قالب قرارداد سالیانه اقدام نمايد. لذا بدينوسیله از متقاضیان محترم دعوت میشود در صورت تمايل و دارا بودن شرايط ذيل در مناقصه شرکت نمايد.

 

جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه کلیک فرمائید