مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی شماره الف 403/01

مناقصه عمومی شماره الف 403/01

مناقصه عمومی شماره الف 403/01

ﺷـﺮﮐﺖ اﯾـﺮان ﯾﺎﺳـﺎ ﺗﺎﯾـﺮ و راﺑﺮ (ﺳـﻬﺎﻣﻰ ﻋـﺎم) در نظر دارد تامیـﻦ وسیله نقلیه ایـاب و ذﻫـاب را از ﻃریـﻖ مناقصه عمومـی بـه پیمانکاران واﺟـد شرایط واگـﺬار نماید

جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه کلیک فرمائید