مناقصه و مزایده

مناقصه ب-402 طبخ و توزیع غذا

مناقصه ب-402 طبخ و توزیع غذا

مناقصه ب-402

طبخ و توزیع غذا

شرکت ایران یاسا در نظر دارد، تهیه و تأمین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی فراخوان - شماره مناقصه ب - 402