مناقصه و مزایده

مناقصه الف – 8 – 402 خرید برنج هاشمی یا طارم

مناقصه الف - 8 - 402 خرید برنج هاشمی یا طارم

مناقصه الف – 8 – 402 خرید برنج هاشمی یا طارم

شرکت ایران یاسا تایر و رابر در نظر دارد خرید 74000 کیلوگرم برنج هاشمی یا طارم درجه یک را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید.

مناقصه الف - 8 - 402 خرید برنج هاشمی یا طارم

جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه کلیک فرمائید