مناقصه و مزایده

مناقصه الف/402/11_طراحی، ساخت و نصب قفسه بندی انبار مرکزی

مناقصه الف/402/11_طراحی، ساخت و نصب قفسه بندی انبار مرکزی

مناقصه الف/402/11_طراحی، ساخت و نصب قفسه بندی انبار مرکزی

شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به انتخاب پیمانکار جهت طراحی، ساخت و نصب قفسه بندی انبار مرکزی به منظور افزایش ظرفیت و امکان رعایت FIFO طبق اسناد مناقصه اقدام نمايد.