خبر, مناقصه و مزایده

مناقصه الف/10/402 – طراحی، ساخت و نصب قفسه بندی انبار مرکزی

مناقصه الف/10/402 : طراحی، ساخت و نصب قفسه بندی انبار مرکزی

شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به انتخاب پیمانکار جهت طراحی، ساخت و نصب قفسه بندی انبار مرکزی به منظور افزایش ظرفیت و امکان رعایت FIFO طبق اسناد مناقصه اقدام نمايد.


 

جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه کلیک فرمائید