خبر

معرفی آقای دکتر سعید طیبی بعنوان سرپرست شرکت ایران یاسا

امروز 8 خرداد و با حضور دکتر برزویی معاون محترم مجامع و امور شرکت‌های شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ؛ آقای دکتر سعید طیبی بعنوان سرپرست شرکت ایران یاسا تایر و رابر معرفی و از زحمات مهندس علی عشاقی تقدیر بعمل آمد.