مناقصه و مزایده

مزایده 1-7-402 کامیون آتش نشانی

مزایده 1-7-402 کامیون آتش نشانی

مزایده 1-7-402 کامیون آتش نشانی

شرکت ایران یاسا تایر و رابر در نظر دارد، یک دستگاه کامیون آتش نشانی را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

مزایده 1-7-402 کامیون آتش نشانی

 

جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده کلیک فرمائید