مناقصه و مزایده

مزایده شماره الف10-402- فروش اقلام ضایعاتی، مازاد و راکد

مزایده شماره الف10-402- فروش اقلام ضایعاتی، مازاد و راکد

“دو برگ راهنما و شرایط عمومی شرکت در مزایده می بایست درپاکت دربسته همراه با اعلام قیمت، امضاء ومهر صاحبان امضاء مجاز ارائه شود .”

جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه کلیک فرمائید