مناقصه و مزایده

مزایده شماره الف 402/11 فروش اقلام مازاد و ضایعاتی

مزایده شماره الف 402/11 فروش اقلام مازاد و ضایعاتی

مزایده شماره الف 402/11 فروش اقلام مازاد و ضایعاتی

“سه برگ راهنما و شرایط عمومی شرکت در مزایده می بایست درپاکت دربسته همراه با اعلام قیمت، امضاء ومهر صاحبان امضاء مجاز ارائه شود .”