مناقصه و مزایده

مزایده تک مرحله ای الف -3-403

شرکت ایران یاسا تایر و رابر با استناد مصوبه کمیسیون معاملات شماره 5- 403 در نظر دارد ، اقلام ضایعاتی، مازاد را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.