گالری عکس

مجمع عمومي عادی سالانه و مجمع عمومي فوق العاده سهامداران

مجمع عمومي عادی سالانه و مجمع عمومي فوق العاده سهامداران شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402