گالری عکس

مجمع عمومي عادی سالانه سهامداران شرکت ایران یاسا

مجمع عمومي عادی سالانه سهامداران شرکت ایران یاسا
مجمع عمومي عادی سالانه سهامداران شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 (انتخابات اعضای حقوقی هیئت مدیره)