اخبار داخلی ایران یاسا

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1398/12/29

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت ایران یاسا تایر و رابر به شرح ذیل اعلام می گردد:

سهامداران حقیقی: سود سهام مصوب سهامداران حقیقی که فاقد کد سجام می باشند از تاریخ 1399/11/20 با مراجعه به شعب بانک صادرات در سراسر کشور با ارائه اصل کارت ملی و اعلام کد سهامداری نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند.

سهامداران حقوقی:
پرداخت سود سهامداران محترم حقوقی به حساب بانکی معرفی و اعلام شده به این شرکت از طریق مکاتبات رسمی ظرف مهلت قانونی صورت می پذیرد.