مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان (مناقصه تک مرحله‌ای) شماره مناقصه ب 403/04

آگهی فراخوان (مناقصه تک مرحله‌ای) شماره مناقصه ب 403/04

شرکت ایران یاسا تایر و رابر ( سهامی عام ) در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به : خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور،  سه تن  در محل شرکت ایران یاسا ( با مشخصات مندرج در ماده 13 اسناد حاضر ) اقدام نماید.

آگهی فراخوان( مناقصه تک مرحله ای ) شماره مناقصه ب 04/403

جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه کلیک فرمائید