مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان (مناقصه تک مرحله‌ای) شماره مناقصه ج 403/04

آگهی فراخوان (مناقصه تک مرحله‌ای) شماره مناقصه ج 04/403

شرکت ایران یاسا تایر و رابر ( سهامی عام ) در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به : : خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور  8 نفره در محل شرکت ایران یاسا ( با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه) اقدام نماید.

شرکت ایران یاسا تایر و رابر ( سهامی عام ) در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به : : خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 8 نفره در محل شرکت ایران یاسا ( با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه) اقدام نماید.