مناقصه و مزایده

مناقصه پ-402 غلتک لاستیک سازی

مناقصه پ-402 غلتک لاستیک سازی

مناقصه پ-402

غلتک لاستیک سازی

شرکت ایران یاسا در نظر دارد، تهیه یک غلتک لاستیک سازی 22 اینچ نو یا کار کرده را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

آگهی فراخوان - شماره مناقصه پ-402