مناقصه و مزایده

مناقصه الف-402 دستگاه استاکر برقی

مناقصه الف-402 دستگاه استاکر برقی

مناقصه الف-402

دستگاه استاکر برقی

شرکت ایران یاسا در نظر دارد جهت تهیه و خرید یک دستگاه استاکر برقی 1/5 صفر کیلومتر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

مناقصه الف - 402 -دستگاه استاکر برقی