مناقصه و مزایده

مناقصه الف-402 دستگاه لیفتراک

مناقصه الف-402 دستگاه لیفتراک

مناقصه الف-402

دستگاه لیفتراک

شرکت ایران یاسا در نظر دارد، جهت تهیه و خرید یک دستگاه لیفتراک 3 تن دیزلی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

آگهی فراخوان شماره مناقصه الف-402