مناقصه و مزایده

مزایده ت -402 کامیون آتش نشانی

مزایده ت -402 کامیون آتش نشانی

مزایده ت -402

کامیون آتش نشانی

شرکت ایران یاسا تایر و رابر با استناد مصوبه هیأت مدیره شماره 8-401 در نظر دارد، یک دستگاه کامیون آتش نشانی را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید …

آگهی فراخوان - شماره مزایده ت /402