مناقصه و مزایده

مناقصه الف- 402 مرکز امور مشتریان

مناقصه الف- 402 مرکز امور مشتریان

مناقصه الف- 402 مرکز امور مشتریان

شرکت ایران یاسا تایر و رابر در نظر دارد، جهت استقرار سامانه مرتبط با مرکز امور مشتریان از طریق مناقصه به پیمانکار مجری واجد شرایط واگذار نماید.

جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه کلیک فرمائید