امروز: جمعه 9 خرداد 1399 ساعت
  • شعار سال
  • تنها تولید کننده تایر آفرود
  • اولین تولید کننده تایرهای تیوبلس در ایران

مزایده عمومی شماره پ-98 شرکت ایران یاسا تایر و رابر

مزایده عمومی شماره پ-98 شرکت ایران یاسا تایر و رابر

مزایده عمومی شماره پ-98 شرکت ایران یاسا تایر و رابر

شرکت ایران یاسا تایر و رابر(سهامی عام) در نظر دارد، تأمین نیروی انسانی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. نام سازمان مناقصه گزار: شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام)
موضوع مناقصه تک مرحله ای: تأمین نیروی انسانی(به شرح اسناد مناقصه)
میزان سپرده شرکت در مناقصه: چهار میلیارد ریال معادل چهارصد میلیون تومان (به صورت واريز نقدی به حساب شركت ايران ياسا تاير و رابر يا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شركت ايران ياسا تاير و رابر)
محل دریافت اسناد مناقصه: تهران کیلومتر 12جاده قدیم کرج، کیلومتر 2 جاده شهریار نرسیده به شهرک سعید آباد شرکت ایران یاسا تایر و رابر(سهامی عام)، واحد كارگزينی
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1398/09/05 ,1398/09/06 می باشد.
تاریخ تحویل اسناد مناقصه: پاكت اسناد بايستی به صورت درب بسته، لاك و مهر شده تا ساعت 14/30 روز يكشنبه مورخ1398/09/10 تحويل واحد حراست گردد.
بازگشایی پاکت "الف"روز دوشنبه مورخ 1398/09/11 می باشد.
بازگشایی پاکت"ب"روز سه شنبه مورخ 1398/09/12 می باشد.(منوط به احراز صلاحیت و توانایی انجام کار به تشخیص شرکت ایران یاسا تایر و رابر که بعداز بازگشایی پاکت الف مشخص می گردد)
*شرکت ایران یاسا تایر و رابر در رد یا قبول پیشنهادات در هر مرحله از مناقصه بنا به هر علت مختار می باشد.
* شرکت ایران یاسا تایر و رابر حق دارد در هر مرحله، نسبت به ابطال مناقصه و برگزاری مناقصه مجدد اقدام نماید.
* انتخاب برنده مناقصه منوط به بررسی سایر شرایط شرکت کنندگان در مناقصه، شامل صلاحیت، اهلیت، و توانایی انجام کار به بهترین نحو به تشخیص شرکت ایران یاسا تایر و رابر می باشد.
جـهت کسب اطـلاعات بیشتر به وب سـایت شـرکت ایران یاسـا تایر و رابر (سهامی عام) به آدرس www.iranyasa.ir  مراجـعه یا  با شـماره تلفن: 30 – 65607028 داخلی 1048واحد کارگزینی تماس حاصل فرمائید.
تاریخ درج:4 آذر 1398